Notice: Undefined variable: default_font in /hermes/bosnaweb08a/b2560/ipg.httldetroitorg/vgac/templates/siteground-j15-136/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /hermes/bosnaweb08a/b2560/ipg.httldetroitorg/vgac/templates/siteground-j15-136/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /hermes/bosnaweb08a/b2560/ipg.httldetroitorg/vgac/templates/siteground-j15-136/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /hermes/bosnaweb08a/b2560/ipg.httldetroitorg/vgac/templates/siteground-j15-136/utils.php on line 45

Mục Tiêu Hội Thánh - Church Mission Statement

Hội Thánh Tin Lành Ân Điển có mặc trong cộng đồng người Việt Nam tại Detroit, Michigan là để  hướng dẫn Tín Hữu Thờ Phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời, lớn lên, trưởng thành trong lời Chúa, yêu thương chăm sóc lẫn nhau qua sự Thông Công, Phục Vụ, và đưa Thân Hữu đến sự Cứu Rỗi trong niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 

The Vietnamese Grace Alliance Church exists in Detroit, Michigan to lead believers in worship, to grow and be mature in His Word, to love and care for one another in fellowship and ministries, and to bring non-believers to the salvation by the faith in Jesus.

 

 

 

Mục Sư Quản Nhiệm

Mục Sư NC Chế Công Lâm

Office: (248) 644-9009

Email: mucsu@httl-detroit.org

Ngày Chúa Nhật (Sunday)
Trường Chúa Nhật
(Sunday School Class)
9:40 am - 10:30 am
Thờ Phượng (Worship)
10:45 am - 12:00 pm
Tập Hát (Choir Practice)
12:30 - 1:00 pm
Ngày Thứ Sáu (Friday)
Sinh Hoạt Thanh Niên
8:00 pm - 9:45 pm
Tại Hội Thánh
Ngày Thứ Bảy (Sat)
Học Kinh Thánh 
8:00 - 9:30 pm
Mổi 2 tuần 1 lần
Tại Hội Thánh